Tarieven

Tarieven

Volgende honoraria en terugbetalingstarieven zijn vastgelegd op 1 januari 2024. 


Tussenkomst verplichte ziekteverzekering

Een aanvraag tot goedkeuring dient ingediend te worden bij de adviserende geneesheer van uw mutualiteit. Deze beslist dan op basis van de onderzoeksresultaten, verwerkt in een logopedisch verslag, of u al dan niet in aanmerking komt voor een tussenkomst.


Deze tussenkomst valt onder het containerprincipe dat in april 2018 ingevoerd werd. Hierin wordt het aantal therapiesessies bepaald waarop een patiënt recht heeft binnen een bepaalde periode. Die container laat de logopediste toe in samenspraak met de patiënt de frequentie van de therapie te bepalen, bv. heel intensief gedurende een korte periode of gespreid over een langere periode. Die container kan in geen geval overschreden worden.

Tussenkomst aanvullende verzekering

Afhankelijk van de mutualiteit waar u bent aangesloten kunnen de terugbetalingsvoorwaarden hierbij verschillen in het aantal sessies maar ook het terugbetalingstarief.  Dit wordt samen met u besproken, indien er beslist wordt om een behandeling op te starten.


Klik hier voor de recente tarieven.