Taalstoornissen

In onze praktijk kan u terecht voor onderzoek en behandeling van taalmoeilijkheden.

Wij begeleiden zowel kinderen met een taalachterstand, een taalontwikkelingsstoornis en dysfasie

TAALACHTERSTAND

We spreken van een taalachterstand als de ontwikkeling van spraak en taal trager verloopt dan normaal. 

TAALSTOORNIS

Als de taalachterstand blijft, mits het volgen van taaltherapie kunnen we spreken van een taalstoornis.

DYSFASIE

Bij dysfasie blijven de moeilijkheden hardnekkig. Er is een verschil tussen taalbegrip en -productie. 

Hoe verloopt de normale taalontwikkeling? 

Van zodra kinderen geboren worden, komen zij in aanraking met taal en verloopt de taalontwikkeling volgens verschillende fasen:

 

  • De voortalige fase (0 tot 12 maanden): in deze fase experimenteert het kind met geluiden en klanken, worden de eerste woordjes begrepen en is er al sprake van heel wat interactie.


  • De vroegtalige fase (1 jaar tot 2,5 jaar): heel wat nieuwe woorden worden verworven en kinderen gaan deze ook voorzichtig combineren in korte zinnetjes.


  • De differentiatiefase (valt samen met de kleuterklas): de grote variatie komt volop tot ontwikkeling. Dit zowel voor woordenschat, maar ook voor de zinsbouw.


  • De voltooiingsfase (valt samen met lagere schooltijd): de vorming van de klanken, woorden en zinnen zijn zo goed als voltooid of afgerond.
Idee kind

Wanneer is het een taalstoornis? 

De taalmoeilijkheden blijven hardnekkig, ondanks een goede logopedische behandeling.

 

Als de diagnose gesteld wordt, wordt dit best multidisciplinair vastgesteld. Volgende onderzoeken vinden best plaats om tot een diagnose te komen:


  • Taalonderzoek en eventueel ook articulatieonderzoek


  • Intelligentieonderzoek bij de psycholoog


  • Audiologisch onderzoek bij een audioloog

  • Psychomotorisch onderzoek bij een psychomotorisch therapeut (bij vermoeden van motorische achterstand).

 

Als het om een duidelijke discrepantie gaat tussen taalbegrip en taalproductie, kan ook de diagnose dysfasie gesteld worden.